مركز آموزشهاي بين المللي

دانشكده پزشكي پورتال دانشگاه سيستم جامع 1  
 

دانشجوي گرامي جهت پرداخت شهريه فقط و فقط از سيستم جامع 1 اقدام نماييد