اصلاحیه تاریخ آزمون جامع حقوق

اصلاحیه تاریخ آزمون جامع حقوق

به اطلاع دانشجویان دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی می رساند تاریخ برگزاری آزمون جامع با اندکی تغییر به قرار زیر می باشد:

آزمون کتبی روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ۹۶

آزمون شفاهی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۹۶