نحوه پذیرش و چاپ مقاله در فصلنامه علمی مهندسی مدیریت نوین واحد قشم

نحوه پذیرش و چاپ مقاله در فصلنامه علمی مهندسی مدیریت نوین واحد قشم

نحوه پذیرش و چاپ مقاله در فصلنامه علمی مهندسی مدیریت نوین دانشگاه آزاد اسلامی  واحد قشم در زمینه مدیریت مالی ، مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها) ، اقتصاد، حسابداری و …  

   روابط عمومی واحد قشم با توجه به اینکه فصلنامه علمی مهندسی مدیریت نوین تحت امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم به شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها (شاپا) یا ISSN (۲۴۲۸-۲۳۸۳) ، مورد تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد لذا  دانشجویان می توانند  مقالات خود را که در زمینه های مرتبط با مدیریت مالی ، مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها) ، اقتصاد، حسابداری و … جهت چاپ به سامانه مدیریت فصلنامه به نشانی مندرج در ذیل ارسال نمایند ./

 (journal.iauqeshm.ac.ir)