قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم

 

 

 

با توجه به تقویم دانشگاهی تعریف شده از سوی سازمان مرکزی و یکپارچه شدن سیستم انتخاب واحد در مهلت اعلام شده، عزیزانی که به هر دلیلی تا کنون انتخاب واحد ننموده اند، صرفا در بازه زمانی حذف و اضافه (۲۸ بهمن ماه تا ۳ اسفند ماه ۹۶) قادر به انتخاب واحد میباشند. لذا خواهشمند است برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، در مهلت زمانی اعلام شده اقدام به انتخاب واحد فرمایید.