شیوه نامه دفاع از رساله دکتری

فرآيند دفاع از پروپوزال، پيش دفاع و دفاع نهايي از پايان نامه دكتري

موارد زير بايد قبل از جلسه دفاع از پروپوزال انجام پذيرد و سپس پروپوزالها به حوزه پژوهشي دانشكده تحويل داده شود.

· ۴ نسخه پروپوزال با امضاء استاد راهنما، مشاور و مدير گروه

· فرم درخواست تعيين استاد راهنما با امضاء استاد راهنما

· فرم درخواست دفاع از پروپوزال با امضاء اساتيد راهنما، مشاور و دانشجو

· تكميل فرم الف (مراجعه به سايت پژوهشي دانشگاه)

 دریافت فایل راهنما جهت مراحل انجام رساله دکتری
مراحل انجام رساله دکتری
مراحل اداری تهیه و تصویب رساله های دکتری تخصصی
فرم دفاع از پروپوزال
فرم درخواست تعیین استاد راهنما
فرم جسله پیش دفاع
فرم تایید مقاله برای مجوز دفاع دانشجویان دکتری
فرم ارائه سمینار پیشرفت کار تدوین رساله دکتری
بخشنامه شماره ۳۵۲۶۸۱