معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم


جناب آقای شاهپور قربانی

سمت :معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
تحصیلات : دکتری حسابداری

معاونت اداری مالی در یک نگاه:

چارت معاونت اداری مالی

Untitled

 

معاونت اداری مالی در یک نگاه:

هر سازمان به بخشی نیاز دارد که وظایف مالی و اداری آن سازمان را به انجام رساند. دانشگاه آزاد اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. حوزه اداری مالی قلب تپنده هر سازمان از جمله دانشگاه می باشد. اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی شامل ادارات، ارگان ها، پیمانکاران، کارکنان، اساتید، دانشجویان و غیره در تعامل با این حوزه نیازهای خود را برطرف می کنند.

حوزه اداری مالی دانشگاه آزاد به دو بخش اداری و مالی تقسیم می شود که هرکدام دارای زیرمجموعه هایی هستند، هر بخش زیر نظر یک مدیر اداره می گردد . حوزه اداری شامل بخش های کارگزینی، دبیرخانه، تدارکات، اموال، خدمات، نقلیه و تلفنخانه می باشد و حوزه مالی شامل بخش های حسابداری، شهریه، صندوق رفاه، انبار، تنخواه گردان، و بایگانی مالی است.