معاونت آموزشی


دکتر مهدی سوادی

سمت : معاونت آموزشی و قائم مقام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قشم
تحصیلات : دکتری تربیت بدنی 

 

 

چارت معاونت آموزشی:

 

Untitled

اهم وظایف حوزه معاونت آموزشی اجرای سیاستهای مصوب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و بخشنامه ها و آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی و اجرای مقررات آموزشی و آیین نامه های مورد نیاز ، گسترش کیفی و کمی فعالیتهای آموزشی واحد و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی دانشگاه جهت ایجاد هماهنگی ، وحدت رویه از بدو ورود دانشجو تا فارغ التحصیلی وی می باشد.

شرح وظایف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی
۱- اداره آموزشی واحد مربوطه
۲-نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه ها با سر فصل دروس و دستورالعملهای آموزشی صادره از سازمان مرکزی دانشگاه.
۳-تشکیل شورای آموزشی واحد دانشگاهی.
۴-برنامه ریزی امور آموزش و نظارت بر اجرای صحیح آن.
۵- بررسی پیشنهادات رسیده از گروههای آموزشی دانشکده های تابعه و انعکاس آن به شورای آموزشی واحد دانشگاهی همراه با اظهار نظر و در صورت نیاز ارسال نظرات و پیشنهادات تایید شده به معاونت آموزشی دانشگاه.
۶-شرکت در شوراهای دانشگاه برحسب مورد و دعوت قبلی و ارائه نظریات و پیشنهاد و طرح نارسائی های احتمالی در شورا.
۷-بررسی و ارزیابی فعالیتهای آموزشی دانشکده های ذیربط و تهیه گزارش برای ریاست واحد دانشگاهی.
۸- هدایت و راهنمایی پرسنل حوزه معاونت مربوط منظور بالا بردن کیفیت کار آموزشی و ارزشیابی کار آنان و انعکاس نتیجه به ریاست واحد جهت درج در سوابق استخدامی آنان بمنظورترفیعات بعدی.
۹-ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان در هر نیمسال و انعکاس آن در سوابق و معرفی نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزایای مربوط.
۱۰-ارزیابی عملکرد آموزشی مدرسین محترم و اعضاء هیات علمی باهماهنگی گروههای آموزشی ذیربط و تعیین نفرات برتر و معرفی آنان به هیات رئیسه.
۱۱-بررسی و اظهار نظر درخصوص موضوعات آموزشی که از طرف مقامات بالاتر ارجاع می گردد.
۱۲-بررسی و پیشنهادات تاسیس و یا حذف رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف همراه بادلایل از طریق سلسله مراتب.
۱۳- بررسی و ارائه پیشنهادات سازنده در جهت بالا بردن کیفیت امور آموزشی در واحد دانشگاهی ذیربط و دیگر واحدهای دانشگاهی از طریق سلسله مراتب.
۱۴-حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان از بدو ورود تا فراغت از تحصیل و طبقه بندی آنان به ترتیب سنوات تحصیلی رشته و مقطع در آرشیو واحد دانشگاهی بصورت قابل ارائه در هر زمان.
۱۵-تطبیق کتابها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هیات علمی با متون ذکر شده در سرفصلهای مصوب.
۱۶-هدایت و راهنمایی دانشجویان در مسائل آموزشی جهت پیش گیری از هرگونه نارسائی در امرآموزش آنان در دوران تحصیل باهمکاری گروههای آموزشی.
۱۷-نظارت برانتقالات و میهمان شدن دانشجویان بنحوی که اثر منفی در روند تحصیل دانشجویان پیش نیاید.
۱۸-اداره و راهبری امور آموزشی و ایجاد هماهنگی بین مدیریتها و ادارات تابعه.
۱۹-تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و نظارت براجرای آن.
۲۰-ارزیابی سالانه کار حوزه معاونت آموزشی و گزارش به رئیس واحد دانشگاهی.