معاونت آموزشی

دکتر ایمان خسروی

سمت :معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
تحصیلات : دکتری شیمی معدنی

 

چارت معاونت آموزشی:

 

Untitled

اهم وظايف حوزه معاونت آموزشي اجراي سياستهاي مصوب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و بخشنامه ها و آيين نامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي و اجراي مقررات آموزشي و آيين نامه هاي مورد نياز ، گسترش کيفي و کمي فعاليتهاي آموزشي واحد و نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي آموزشي دانشکده ها و مراکز آموزشي دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي ، وحدت رويه از بدو ورود دانشجو تا فارغ التحصيلي وي مي باشد.

شرح وظايف معاونت آموزشي واحد دانشگاهي
۱- اداره آموزشي واحد مربوطه
۲-نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه ها با سر فصل دروس و دستورالعملهاي آموزشي صادره از سازمان مركزي دانشگاه.
۳-تشكيل شوراي آموزشي واحد دانشگاهي.
۴-برنامه ريزي امور آموزش و نظارت بر اجراي صحيح آن.
۵- بررسي پيشنهادات رسيده از گروههاي آموزشي دانشكده هاي تابعه و انعكاس آن به شوراي آموزشي واحد دانشگاهي همراه با اظهار نظر و در صورت نياز ارسال نظرات و پيشنهادات تاييد شده به معاونت آموزشي دانشگاه.
۶-شركت در شوراهاي دانشگاه برحسب مورد و دعوت قبلي و ارائه نظريات و پيشنهاد و طرح نارسائي هاي احتمالي در شورا.
۷-بررسي و ارزيابي فعاليتهاي آموزشي دانشكده هاي ذيربط و تهيه گزارش براي رياست واحد دانشگاهي.
۸- هدايت و راهنمايي پرسنل حوزه معاونت مربوط منظور بالا بردن كيفيت كار آموزشي و ارزشيابي كار آنان و انعكاس نتيجه به رياست واحد جهت درج در سوابق استخدامي آنان بمنظورترفيعات بعدي.
۹-ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان در هر نيمسال و انعكاس آن در سوابق و معرفي نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزاياي مربوط.
۱۰-ارزيابي عملكرد آموزشي مدرسين محترم و اعضاء هيات علمي باهماهنگي گروههاي آموزشي ذيربط و تعيين نفرات برتر و معرفي آنان به هيات رئيسه.
۱۱-بررسي و اظهار نظر درخصوص موضوعات آموزشي كه از طرف مقامات بالاتر ارجاع مي گردد.
۱۲-بررسي و پيشنهادات تاسيس و يا حذف رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف همراه بادلايل از طريق سلسله مراتب.
۱۳- بررسي و ارائه پيشنهادات سازنده در جهت بالا بردن كيفيت امور آموزشي در واحد دانشگاهي ذيربط و ديگر واحدهاي دانشگاهي از طريق سلسله مراتب.
۱۴-حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان از بدو ورود تا فراغت از تحصيل و طبقه بندي آنان به ترتيب سنوات تحصيلي رشته و مقطع در آرشيو واحد دانشگاهي بصورت قابل ارائه در هر زمان.
۱۵-تطبيق كتابها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هيات علمي با متون ذكر شده در سرفصلهاي مصوب.
۱۶-هدايت و راهنمايي دانشجويان در مسائل آموزشي جهت پيش گيري از هرگونه نارسائي در امرآموزش آنان در دوران تحصيل باهمكاري گروههاي آموزشي.
۱۷-نظارت برانتقالات و ميهمان شدن دانشجويان بنحوي كه اثر منفي در روند تحصيل دانشجويان پيش نيايد.
۱۸-اداره و راهبري امور آموزشي و ايجاد هماهنگي بين مديريتها و ادارات تابعه.
۱۹-تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و نظارت براجراي آن.
۲۰-ارزيابي سالانه كار حوزه معاونت آموزشي و گزارش به رئيس واحد دانشگاهي.