معاونت پژوهش و فناوری

دکتر حسام الدین ستوده 

سمت :معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی قشم
تحصیلات : دکتری معماری

Untitled

 

۱- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیهٔ امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی پژوهشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط
۲- برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی
۳- اولویت بخشی به نوآوری در حوزهٔ نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور
۴- توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه و نقشهٔ جامع علمی کشور
۵- کنترل و نظارت بر فرایندهای پژوهشی پژوهشگاه بر اساس زمان بندی طرح نامه های مصوّب
۶- مطالعات لازم در زمینهٔ ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه برای ارائه به رئیس پژوهشگاه
۷- ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادلهٔ خدمات علمی
۸- همکاری در ارائهٔ خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیهٔ امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی‌بین پژوهشگاه و سایر مؤسسات
۹- همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیردانشگاهی
۱-  ‌برنامه‌ریزی برای استفادهٔ اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور(اعم از مراکز علمی- پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوّب
۱۱- تهیهٔ برنامهٔ پژوهشی پژوهشگاه و ارائهٔ اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت
۱۲- بررسی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشگاه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعهٔ کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه و نقشهٔ جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه
۱۳-  شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی ـ پژوهشی مشترک و برنامه ریزی برای تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی
۱۴-  پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینهٔ مناسب برای نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی متناسب با حوزهٔ تخصصی پژوهشگاه