دریافت چارت درسی

دکتری تخصصی

چارت درسی دکتری آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

چارت درسی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ورودی ۹۲ به بعد

چارت درسی رشته مدیریت بازرگانی – کارشناسی ارشد ورودی۹۵

چارت درسی کارشناسی ارشد شیمی معدنی

چارت درسی کارشناسی ارشد رشته عمران ورودی ۹۳ به بعد

چارت درسی کارشناسی ارشد رشته معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی لیست دروس دوره کارشناسی ارشد

رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

چارت دروس کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

چارت-درسی-کارشناسی-ارشد-حسابداری-ورودی-۱۳۹۵-به بعد

چارت درسی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

چارت درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 کارشناسی

چارت درسی کارشناسی مهندسی اکتشافات نفت

چارت درسی کارشناسی شیمی محض

چارت درسی کارشناسی رشته مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیندهای صنعت نفت

چارت درسی کارشناسی رشته مهندسی پتروشیمی،پالایش و گاز

چارت درسی کارشناسی رشته مهندسی شیمی

چارت درسی کارشناسی پیوسته رشته معماری ۹۲

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی معماری۹۲

چارت درسی کارشناسی پیوسته رشته معماری ۹۱

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی معماری -با واحد جبرانی معماری ۹۱

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی معماری بدون جبرانی معماری ۹۱

چارت درسی کارشناسی رشته تربیت بدنی ناپیوسته

چارت درسی کارشناسی حسابداری-حسابرسی ۹۲

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری ۹۲

چارت درسی کارشناسی عمران ورودی ۹۰ و۹۱

چارت درسی کارشناسی رشته روانشناسی بالینی

چارت چارت درسی کارشناسی روانشناسی ۹۳ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته رشته مهندسی کامپیوتر۹۳  به بعد

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته رشته کامپیوتر ۹۳ به بعد

چارت درسی کارشناسی رشته حقوق لیست دروس رشته حقوق به تفکیک نوع درس

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی

چارت درسی آموزش ابتدایی چارت درسی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری